top of page
Image by Simon Wilkes

Sustainability Circle was formed in 2010 with the aim of highlighting maintenance as a resource in the work with industrial sustainability (Sustainability engineering). Maintenance has also gained an increasingly strong position within the academy. Maintenance is changing regarding its content now fundamentally. Development is also accelerating. The driving force is digitalisation and our quest to realize smart companies in general and a smart industry in particular. Smart companies will require "Smart Maintenance" to succeed. By developing traditional maintenance into a Smart Maintenance, our companies can make money in both the short and long term and thereby safeguard their competitiveness. Through Smart Maintenance, we contribute to an economically sustainable industry.

The think tank Sustianability Circle:

A network for industrial sustainability

Today we are almost 50 principals. You will find many of Sweden's heaviest brands among these. Over the years, the industries have been supplemented with infrastructure companies, healthcare, service companies and universities.

 

Sustainability Circles' mission is to develop a mindset in the field of industrial sustainability. Our companies are facing increasingly tough challenges and must keep up better to cope with this.

 

Digitization creates enormous opportunities in the realization of sustainable development. That is why more and more people are investing in smart companies and a smart industry.

 

However, digitalisation is making us increasingly dependent on technology. If digitalisation is to succeed, technology must last.

 

By upgrading the traditional maintenance to a Smart Maintenance, we can approach a zero vision regarding breakdowns and accidents. That is our ultimate goal.

 

Sustainability Circle offers

  • commercially neutral,

  • transfer of experience on the practical front in Smart Maintenance,

  • in a time and cost efficient manner.

 

We are not consultants, researchers or educators. We are a think tank where we develop Smart Maintenance together, organized as a network where the principals' employees participate in  different networks.

Tankesmedjan Sustianability Circle:

Ett nätverk för industriell hållbarhet

Idag är vi näst 50 huvudmän. Du hittar många av Sveriges tyngsta varumärken bland dessa. Under årens lopp har industrierna kompletterats med infrastrukturföretag, sjukvård, tjänsteföretag och högskolor.

 

Sustainability Circles uppdrag är att utveckla ett tankegods inom området industriell hållbarhet. Våra företag ställs inför allt tuffare utmaningar och måste hålla bättre för att klara detta.

Medlemmar2023 komp.png

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter i förverkligandet av en hållbar utveckling. Därför satsar allt fler på smarta företag och en smart industri.

 

Men, digitaliseringen gör oss allt mer teknikberoende. Om digitaliseringen skall lyckas måste tekniken hålla.

 

Genom att uppgradera det traditionella underhållet till ett Smart Maintenance kan vi närma oss en nollvision avseende haverier och olyckor. Det är vårt yttersta mål.

 

Sustainability Circle erbjuder

  • kommersiellt neutral,

  • erfarenhetsöverföring om den praktiska fronten inom Smart Maintenance,

  • på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

Vi är inte konsulter, forskare eller utbildare. Vi är en tankesmedja där vi utvecklar Smart Maintenance tillsammans, organiserat som ett nätverk där huvudmännens anställda medverkar i olika nätverk.

Trender & utveckling

Vi jobbar, som visionen också säger, långsiktigt för en hållbar utveckling. 

Underhåll blir allt mer integrerat med produktionen.

Underhåll får ett allt större ansvar för att tekniken är hållbar. Underhåll blir allt viktigare för företagets lärande.

Underhåll ligger i framkanten när det gäller den nya digitala tekniken. Underhåll förändras avseende sitt innehåll nu i grunden.


Därmed slopar vi begreppet underhåll och talar istället om Smart Maintenance.

   

Utvecklingen går dessutom allt snabbare. Drivkraften är digitaliseringen och vår strävan efter att förverkliga smarta företag i allmänhet och en smart industri i synnerhet. Smarta företag kommer att kräva ett "Smart Maintenance" för att lyckas.
 

Genom att utveckla traditionellt underhåll till ett Smart Maintenance kan våra företag tjäna pengar på både kort och lång sikt och därigenom värna sin konkurrenskraft. Genom Smart Maintenance bidrar vi till en konomiskt hållbar industri.

Möjligheterna att organisera sig på nya sätt ökar. Vi går från tröga vertikala organisationer till flexibla horisontella  samarbetsformer.

Det ställer krav på ny kompetens.

Henric och Anders mindre.png

Produktion genomgår stora förändringar. Krafterna är enorma.

 

Många av dem - som digitaliseringen - är positiva. Andra - som cyberattacker, hot mot våra försörjningskedjor och kompetensbristen - är negativa.

 

Som alltid handlar utvecklingen om att ta vara på det som är gott och motverka det som är dåligt. Alla företag utsätts för ungefär samma utmaningar. Därför är det klokt att göra detta tillsammans genom att dela kunskaper och erfarenheter.

 

Henric Widén (VD) & Anders Källström (ordförande)

Sustainability Circle är en medlemsägd tankesmedja, grundad 2010. Våra medlemmar hittar du här. Vårt mål är en hållbar produktion. Medlet är driftssäkerhet. Det innebär att vi arbetar med frågor som analog och digital teknik, organisation och kompetens liksom med omvärldsfaktorer.

 

Det gör vi i form av både digitala och fysiska möten. Studera vår agenda så får du en bra bild av hur vi arbetar. Om du vill ha regelbundna påminnelser kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev "Söndagar klockan 15". För att bli medlem och få tillgång till både agendan och vårt stora arkiv mailar du till Henric.

bottom of page