top of page
nätverk hemsidan.jpg

I Sustainability Circle är vi överens om att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det är också skälet till att nätverket är så viktigt. Genom att engagera sig och deltaga så får man kunskaper och intryck från andra som delar samma grundvärdering – det är genom att ta hand om de resurser vi har och se till att de används på bästa sätt som vi kan nå en hållbar utveckling. Produktionen ska gå när den ska, och inte producera dålig kvalitet och inga utsläpp och inget avfall. Det kräver ny teknik och nya metoder genom framgångsrik förändring. De som vet bäst hur detta skall ske är ingenjörer och tekniker i våra medlemsföretag, aktiva i våra olika nätverk.

 

Som Tankesmedja är vår uppgift att ligga långt fram i utvecklingen och förstå vad som kommer härnäst men också hur det som redan är möjligt bäst skall implementeras. Och hur det som är implementerat bäst förvaltas.

hållbar.jpg

Hållbar utveckling
Vår vision är hållbar utveckling - en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Sustainability Circle har vi uttryckt det som att vi behöver en nollvision avseende haverier – se manifestet.
Kunskapen om visionen ökar hela tiden. Biosfären och samhället är komplexa system med många sammankopplade delsystem som även de är komplexa. Vi diskuterar kontinuerligt hur ny teknik, CCS, vätgas, elektrifiering, digitalisering bäst skall utformas och implementeras och förvaltas för att ge ett positivt bidrag. Vi ökar också kunskapen om cirkulära modeller och hur vi skall påverka andra att fatta mer långsiktiga och hållbara beslut. Kommer det nya regler, lagar och förordningar eller nya tekniska innovationer är vi snabba på att förstå vad de betyder för oss.

Grunden är ett högklassigt underhåll

Vi brukar säga att Industri 4.0 inte kan byggas på underhåll 0.4. Det är ingen idé att implementera en AI som ger åtgärdsrekommendationer om man inte har personal som har kompetens att genomföra de rekommenderade åtgärderna. Eller ett system för att prioritera bland alla arbetsordrar. Ett annat sätt att uttrycka det är att det inte är någon ide att automatisera en process som inte redan fungerar väl. Oavsett hur vi beskriver det är det tydligt att mycket som anses grundläggande måste vara på plats och fungera 24/7/365 för att vi sedan också skall kunna ta nästa steg och hämta hem de vinster som ny teknik och nya metoder möjliggör. Vad krävs för att utveckla och förvalta grunden så att den kan bära utvecklingen är en av våra pågående diskussioner.

predictive-maintenance-in-der-digital-factory_woiweb-440x264.jpg
smart fabric.jpg
Smart Maintenance Technology

Det som krävs för att stänga luckan mellan ett välfungerande och driftsäkert idag och en framtid utan haverier och med ”svarta fabriker” kallar vi för Smart Maintenance. Det är ett utvecklande underhåll som hela tiden ser möjligheter till att utveckla och implementera ännu bättre lösningar. Det räcker inte att finna och fixa fel. Nej, felen skall också försvinna.

Genom att använda digital teknik närmar vi oss en nollvision mot haverier och olyckor. Det är i sin tur en viktig del för att digitaliseringen, det smarta företaget och en smart industri skall kunna förverkligas fullt ut.

Underhåll har traditionellt varit fokuserat på analog teknologi. Nu skall den analoga tekniken ”gifta sig” med den digitala och ansvaret ligger på oss.

Vi arbetar med att följa den snabba digitala utvecklingen och ställa krav på hur den digitala tekniken skall utformas och användas.

Smart Maintenance Management

Alla som är engagerade i våra nätverk är överens om att det sällan eller aldrig är tekniken som är problemet. Det som upplevs svårt har med oss människor att göra. Förändring, ledarskap, ekonomi, förebyggande före akut, viktigt framför bråttom. Här är tydligt att varje verksamhet måste jobba på sitt sätt utifrån sin historik och sitt läge, men det är också lika tydligt att det finns ideer och erfarenheter att dra genom att öppet diskutera sina utmaningar med andra.

Den nya tekniken är horisontell till sin natur, tänk internet. Våra företag är fortsatt ofta vertikala. För att snabbt dra nytta av teknikens möjligheter måste vi justera våra organisationer och våra attityder till vem som har bäst kunskap, en erfaren chef eller en kompetent dataanalytiker, eller till och med en algoritm.

maintenance management.jpg
stafett.jpg
Stafettnätverk

Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. Stafettnätverken är regionala, dvs tider och platser är anpassade efter en region, Bergslagen, Bottenviken, Väst, Östergötland. Men hela landet är alltid välkomna att deltaga även om inbjudan särskilt går ut till de verksamheter som är aktiva i regionen.

Nätverken bygger på en enkel men effektiv tanke. Genom att dela med oss av varandras verklighet ökar vi kunskapen om vad som fungerar och därmed takten på utvecklingen. Värden delar med sig av hur de tänker och agerar och får som tack input från deltagarna om hur de kan vidareutveckla sin verksamhet. Detta är en modell som på ett enkelt sätt skapar mycket nytta, både för värden och deltagarna.

temagrupper

Vi lyssnar ständigt på våra medlemmar och försöker förstå behoven och de hinder som står i vägen för utvecklingen. Som svar startar vi mer eller mindre tillfälliga nätverk.

Just nu jobbar våra Energiföretag tillsammans med digitalisering i Energigruppen.

I Kulturgruppen träffas underhålls och produktionschefer som tillsammans vill skapa en mer förebyggande kultur.  Vi har haft en grupp med domänexperter och IT chefer som diskuterat hur IT/OT skall fungera bättre tillsammans.

Lika ofta när en medlem har en utmaning kallar vi till ett ad-hoc möte, ett runda bordssamtal, och det visar sig att det räcker med ett tillfälle. Det behövs ingen återkommande grupp. Gott så!

Image by Kyle Glenn
startup.png
forskare möter praktiker

Smart Maintenance syftar till industriell hållbarhet genom förverkligandet av en nollvision avseende haverier. Detta uppnås ytterst genom ett avancerat lärande avseende vad som krävs för teknisk hållbarhet. Detta lärande skapas genom en profession i ständig utveckling.

Underhåll har traditionellt haft en svag akademisk koppling. Smart Maintenance, däremot, är starkt beroende av akademin:

  • För det första krävs bra forskning för att öka våra kunskaper om problem och möjligheter kopplat till Smart Maintenance.

  • För det andra måste akademins utbildningar utvecklas för att möjliggöra det relevanta utbud av kompetens på arbetsmarknaden som förverkligandet av Smart Maintenance kräver.

startup! Scaleup!

Vi har ständiga förbättringar i våra gener. Men ibland måste man ta diskreta tekniksprång. Ibland är det svårare att tänka annorlunda när man har en befintlig verksamhet att hantera och utveckla samtidigt. Då måste man vara öppen för idéer och influenser utifrån. 

I denna anda arrangerar vi regelbundet Technology Scouting. Du får chansen att lyssna på nya och kreativa entreprenörer med ideer som kan inspirera ditt företag till liknande utveckling eller kanske vara direkt tillämpbara i din verksamhet.

Image by krakenimages
bottom of page