top of page
gears-g8656e1323_1920.jpg

Integritet och dataskydd - DINA RÄTTIGHETER

Senast uppdaterad: 2022-08-09

Vad har du för rättigheter som registrerad enligt vår Integritetspolicy?
Om du önskar utöva dina rättigheter nedan kan du kontakta oss på info@sustainabilitycircle.se


Information om dina rättigheter finns även på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats www.sustainabilitycircle.se

Rätt.png

Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen lämnas ut till dig i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in. När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter.

Återkalla.png
Rättelse.png

Du kan begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:


• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.


• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.


• Du invänder mot att dina personuppgifter används för vår egen direktmarknadsföring.


• Behandlingen av personuppgifterna har skett på ett olagligt sätt.


• Du drar tillbaka ditt samtycke.


Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och innebär att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte är skyldiga att lagra dem längre.

Radering.png
Begränsning.png

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

• Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.


• Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.


• Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.


Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:


• Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


• Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms. 
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan medlemsorganisation. Denna rättighet gäller endast i det fall Sustainability Circle behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal. En annan förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Denna möjlighet bedöms från fall till fall.

Portabilitet.png
Klaga.png

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot Dataskyddslagregler. För mer information och kontaktuppgifter till IMY, vänligen se www.imy.se.

bottom of page